SEKCE SPELEOTURISTIKY

Pod pojmem speleologie si nepředstavujeme jenom lezení do jeskyní. Speleologie zahrnuje také zájem o podzemní prostory, ať už přírodní nebo vytvořené člověkem, ale také o jevy, které s těmito útvary souvisejí - povrchové krasové jevy, vznik krasové krajiny, geologii, jeskynní flóra a fauna.

Toto naše pojetí speleologie předpokládá zvládnutí speleoalpinistických technik mezi něž patří mimo jiné jednolanová technika. Pomocí této techniky sestupujeme a vystupujeme po laně, stavíme lanové lávky, lanovky atp. Takto široce pojatá koncepce speleologie nabízí mnoho různých zájmových alternativ trávení volného času v přírodě pro všechny generace.

CÍLE SEKCE

• zprostředkovat členům KČT zajímavé a poučné akce
   v krasových oblastech:
   - speleologické akce exkurzního typu
   - speleoalpinistické akce a lanové i netradiční sporty
   - semináře (případně s exkurzemi na dané téma),
     konference
   - školení vedoucích speleologických
     a speleoalpinistických akcí


• oslovit mladší generaci jako možného pokračovatele
   naší činnosti
• propagace speleoturistiky a speleologie

SEKCE SPELEOTURISTIKY
V HISTORII

Sborník KČST 1938 - 50 let:
Jeskyňářství v KČST
Zaledňování Bielské j. v Tatrách

Sborník KČT 1998 - 110 let:
Speleoturistika


.

.

..

DOTAZNÍK pro zájemce o spolupráci se sekcí

 

 

SPELEOTURISTIKA

Turistika - souhrn činností využívajících aktivní pohyb a pobyt v přírodě k poznávání společenských a přírodních poměrů zvolené pobytové oblasti i k rozvíjení kondice a posílení psychického zdraví.
Myšlenky turistického hnutí se objevily již u V. Ramboldiniho de Feltre, F. Rabelaise, T. Campanelly, J. A. Komenského, J. Lockea či J.-J. Rousseaua. Velký rozmach turistiky nastal zejména začátkem 19. stol.; v českých zemích k němu mj. přispěli K. H. Mácha či V. Náprstek.
    Turistika se dělí podle charakteru přesunu na cykloturistiku, turistiku krasovou, lyžařskou, mototuristiku, turistiku na koních, turistiku pěší, vodní, vysokohorskou atd. Turistika zahrnuje mj. vycházky, výlety, túry, putování, putovní táboření, dálkové pochody či jízdy, přechody, přejezdy, splutí vodních toků, expedice.
Speleoturistika - turistika na povrchu a v podzemí krasové nebo pseudokrasové oblasti a podobné činnosti související se speleologií a speleoalpinismem.
Karsologie - vědní obor zabývající se studiem krasových a pseudokrasových jevů, tvarů a oblastí.
Speleologie - vědní obor jehož náplní je průzkum a studium podzemních krasových a pseudokrasových jevů.
Speleoalpinismus - veškerá speleologická činnost ve výškách a nad volnou hloubkou za pomoci lan a umělých pomůcek.
Kras - typ krajiny, pro níž je charakteristické podzemní odvodňování a vysoký účinek chemického rozpouštění krasových hornin (karbonáty - vápenec, evapority - sádrovec, křemence).
Pseudokras - soubor podzemních i povrchových útvarů a jevů, které jsou morfologicky obdobné útvarům a jevům krasovým, ale vznikly převážně jinými procesy než rozpouštěním (pseudokras v pískovcích, lávových proudech, ledovcích).

kontakt:
SPELEO (tečka) KCT (na) SEZNAM (tečka) CZ